Tuesday, 24/11/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS HÁT MÔN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG THCS HÁT MÔN

 

Số:  55/KH-THCSHM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hát Môn, ngày 26 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

 

          Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐTngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 - 2021, Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về khung kế hoạch thời gian năm học; Công văn số   2987/SGD&ĐT-GDPT ngày 14/9/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp trung học cơ sở; Công văn số 444/PGD&ĐT ngày 25/9/2020 của phòng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở (THCS) năm học 2020 - 2021

Trường THCS Hát Môn xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

 1. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Trường THCS Hát Môn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học cơ sở; thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình GDPT 2018), ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022; tiếp tục đẩy mạnh cơ chế quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường.

Thực hiện nghiêm chủ đề của toàn ngành giáo dục Phúc Thọ: “Tiếp tục đổi mới công tác quản lí; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục cấp trung học cơ sở; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018”.

 1. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 1. Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở
 1. Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển của nhà trường theo hướng dẫn tại Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT; phát triển trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đồng thời chủ động để triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022 và các lớp khác từ các năm học tiếp theo lộ trình.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

a. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cườngbảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học; bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, công trình nước sạch; mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu; tổ chức làm đồ dùng dạy học...Tổ chức kiểm tra sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sủa chữa và bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác quản lí thiết bị dạy học; quán triệt GV tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, các phòng học bộ môn của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

b. Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho  nhân viên thư viện, đưa văn hóa đọc tới học sinh một cách thân thiện và hiệu quả. Đăng ký danh hiệu Thư viện chuẩn đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường.

          3.  Nhà trường tham mưu UBND huyện tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác kiểm định chất lượng, hoàn thành công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020 – 2025.

          4. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS

         Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

 1. Tiếp tục tham mưu với UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, thực hiện tự đánh giá và báo cáo về tình hình phổ cập giáo dục THCS, sử dụng tốt Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và thường xuyên kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.
 2. Tăng cường huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS đi học; duy trì ổn định sĩ số; giữ vững xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

         II. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục THCS theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

Tiếp tục bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trong tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, của nhà trường theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 và Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT, Công văn số 2786/SGDĐT- GDPT ngày 03/9/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học.

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và nhà trường.

 1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục theo hướng sắp xếp lại các bài học trong sách giáo khoa thành bài học theo chủ đề phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình hiện hành, xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học, tạo thuận lợi cho việc thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để thực hiện ở trong và ngoài lớp học, trong đó có các nhiệm vụ học tập có thể giao cho học sinh thực hiện ở nhà hoặc trực tuyến, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 và các tình huống bất thường khác. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, GV phải được Ban giám hiệu nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện, được phòng GDĐT xác nhận và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Đối với môn Tiếng Anh, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình thí điểm, đáp ứng lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018.Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐTGDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015 - 2016 của Bộ GDĐT. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường. Yêu cầu cần xác định rõ mục tiêu cần đạt được tương ứng với mỗi lớp học trong mỗi học kì, cả năm học.

 1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Chính phủ về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác xã hội trong trường học. Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chống tệ nạn xã hội và phòng, chống tham nhũng; chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; chống bạo lực trong nhà trường.
 2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Nhà trường duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao; tập luyện và tổ chức thi đấu các môn thể thao, chọn học sinh tham gia thi đấu các cuộc thi TDTT các cấp.

         2. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

 1. Xây dựng kế hoạch dạy học các bài học bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học và học liệu, phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo hướng dẫn của Bộ GDDT và Công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GDĐT. Cụ thể:

         - Tiến trình dạy học mỗi bài học được xây dựng thành 04 hoạt động học gồm: Mở đầu (tình huống có vấn đề, giao nhiệm vụ học tập) xác định vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập gắn với kiến thức mới của bài học; Hình thành kiến thức mới (hoạt động với sách giáo khoa, thiết bị dạy học và học liệu để khai thác, tiếp nhận kiến thức mới thông qua kênh chữ, kênh hình, kênh tiếng, vật thật); Luyện tập (câu hỏi, bài tập, thực hành, thí nghiệm) để phát triển các kĩ năng gắn với kiến thức mới vừa học; Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các tình huống, vấn đề trong thực tiễn.

         - Mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện (sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu phù hợp theo nội dung hoạt động với câu hỏi/lệnh rõ về mục đích, cách thức thực hiện như đọc, nhìn, nghe, nói, làm và yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành) và sản phẩm cụ thể để giao cho học sinh thực hiện trong lớp học, ngoài lớp học, ở trường, ở nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản văn hóa và cộng đồng. Tăng cường giao cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để tiếp nhận và vận dụng kiến thức; dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho học sinh báo cáo, thuyết trình, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả tự học của mình.

 1. Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh THCS; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học một số môn học phù hợp Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 2. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục giảng dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh; đưa vào giảng dạy đại trà tài liệu Giáo dục An toàn giao thông cho học sinh theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT; dạy Tài liệu Giáo dục lịch sử quê hương Phúc Thọ nền nếp, hiệu quả.

         3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

 1. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011, Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT; lưu ý sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014, Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT. Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDPT hiện hành theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 2786/SGDĐT-GDPT ngày 03/9/2020 của Sở GDĐTvề việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học.
 2. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng tham gia thi HSG, Olympic các môn lớp 6,7,8,9; coi trọng việc phụ đạo học sinh học tập yếu, kém. Thực hiện đánh giá thường xuyên trực tiếp hoặc trực tuyến bằng các hình thức: hỏi - đáp, viết; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
 3. Việc kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

Đối với bài kiểm tra, đánh giá bằng điểm số thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính: đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận, đặc tả câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận cần biên soạn theo mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra. Cụ thể Mức độ yêu cầu của các câu hỏi trong đề kiểm tra như sau: Nhận biết (câu hỏi yêu cầu học sinh nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục); Thông hiểu (câu hỏi yêu cầu học sinh giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã học theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục); Vận dụng (câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình huống gắn với nội dung các bài học hoặc chủ đề trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục); Vận dụng cao (câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình huống mới, phù hợp với mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục).

Đối với kiểm tra, đánh giá bằng bài thực hành, hoặc dự án học tập: yêu cầu cần đạt của bài thực hành hoặc dự án học tập phải được hướng dẫn cụ thể bằng bảng kiểm các mức độ đạt được phù hợp với 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao của các kiến thức, kĩ năng được sử dụng.

Căn cứ vào mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục, mức độ phát triển năng lực của học sinh, nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra, đánh giá đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao; có hướng dẫn cụ thể trước khi tổ chức thực hiện.

 1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá; chuẩn bị tốt các điều kiện để từng bước triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi trực tuyến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

4. Nâng cao chất lượng dạy học qua internet, trên truyền hình

 1. Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến

Các mức độ cụ thể trong kế hoạch:

- Thứ nhất, hỗ trợ dạy học trực tiếp: Giáo viên có thể cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ và giám sát, hướng dẫn học sinh tự học, chuẩn bị cho các hoạt động dạy học trực tiếp.

- Thứ hai, thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp: Giáo viên giao cho học sinh một số nội dung tự học ở nhà để tăng thời gian luyện tập, thực hành, trải nghiệm làm việc nhóm, thảo luận khi học sinh ở trường.

- Thứ ba, thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp: Các hoạt động của tiến trình dạy học được tổ chức thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường internet. Hình thức này chỉ áp dụng khi học sinh không thể đến trường.

 1. Chỉ đạo giáo viên dạy học qua internet xây dựng các bài học điện tử để giao cho học sinh thực hiện các hoạt động phù hợp trên môi trường mạng, ưu tiên các nội dung học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu như: đọc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, xem video, thí nghiệm mô phỏng để trả lời các câu hỏi, bài tập được giao. Nội dung các bài học điện tử; bài kiểm tra, đánh giá; hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh trên môi trường mạng phải được tổ chức và quản lý trên hệ thống quản lý học tập (LMS) hoặc hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS). Thời gian quy định cho mỗi bài học phải bảo đảm sự phù hợp để học sinh tự truy cập vào bài học, thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ, đánh giá của giáo viên.
 2. Tiếp tục triển khai, tham gia học trên truyền hình theo chương trình các môn học, hoạt động giáo dục; theo lịch phát sóng cụ thể theo từng bài học, môn học, lớp học, nhà trường tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các bài học trên truyền hình phù hợp với kế hoạch giáo dục nhà trường; tăng cường kết hợp học qua truyền hình với việc dạy học trực tiếp tại trường.
 1. Đẩy mạnh triển khai nghiên cứu KHKT.

Tham gia Cuộc thi KHKT cấp huyện có chất lượng, hiệu quả, ứng dụng tốt các sản phẩm trong học tập và trong cuộc sống.

6. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 1223/KH-BGDĐT ngày 28/12/2019 của Bộ GDĐT, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; phân công giáo viên kiêm nhiệm tư vấn, hướng nghiệp; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

III. Tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với THCS

1. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý

a. Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

- Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong nhà trường theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên; chuẩn hiệu trưởng.

- Rà soát, thống kê số lượng, cơ cấu giáo viên theo chuẩn đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019 để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đề nghị cấp trên có kế hoạch bổ sung đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo đúng vị trí việc làm.

b. Tích cực tham gia tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GDPT cốt cán và đại trà các mô đun trong năm 2020 theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 và Kế hoạch số 41/KH-BGDĐT ngày 22/01/2020 của Bộ GDĐT.

Tiếp tục rà soát, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các môn học; tham gia bồi dưỡng đại trà theo phương thức bồi dưỡng qua mạng, thường xuyên, liên tục, ngay tại trường theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019; Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019; Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT. Gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường theo Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019.

c. Tích cực tham gia tập huấn, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý theo Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GDĐT.

d. Giáo viên tham gia tập huấn về sách giáo khoa mới, bảo đảm 100% giáo viên dạy học lớp 6 theo Chương trình GDPT 2018 được tập huấn.

e. Bảo đảm hệ thống quản lý học tập (LMS) và cấp tài khoản cho tất cả giáo viên, cán bộ quản lý để thực hiện các nội dung tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán và đại trà triển khai Chương trình GDPT 2018 và tổ chức thực hiện các chương trình thường xuyên theo quy định.

4. Chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với môn Tin học

 Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, bố trí đủ số lượng giáo viên, ngân sách mua sắm thiết bị máy tính cho nhà trường để thực hiện triển khai giảng dạy bắt buộc môn Tin học lớp 6 từ năm học 2021-2022. Xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát, sửa chữa CSVC phòng Tin học để đảm bảo tất cả học sinh có thể học được môn Tin học lớp 6 từ năm học 2021-2022.

IV. Đổi mới công tác quản lý

 1. Nhà trường xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học và tổ chức tốt Hội nghị viên chức đầu năm học và thông qua các qui định của Bộ, Sở GDĐT; thống nhất các quy chế của đơn vị, qui định thu chi tài chính,... trên tinh thần tự chủ và gắn với tự chịu trách nhiệm của Hiệu trưởng.
 2. Nhà trường tự chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đảm bảo phù hợp. Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng từ tổ chuyên môn, báo cáo Phòng GDĐT, nhà trường được linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức giáo dục, các phương pháp dạy học tiên tiến mà không bị áp đặt từ cấp trên. Các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra nội bộ dựa trên kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Tăng cường nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên; tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng. Tham gia kì thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa, các môn khoa học. Thực hiện khảo sát chất lượng lớp 9 theo đề của phòng GD&ĐT (phòng GDĐT ra đề khảo sát chất lượng môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh cho học sinh lớp 9 (tháng 4/2021), kiểm tra học kì với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (và môn thứ 4) lớp 9, thực hiện chấm chéo và rút kinh nghiệm cũng như việc chuẩn bị tốt về kiến thức, kĩ năng cho học sinh). Quan tâm đến việc tiếp tục đổi mới phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT; tổ chức Olympic Toán, Ngữ văn, Tiếng anh ở khối 6,7 và Toán, Ngữ văn, Tiếng anh. Hóa học, Vật lý ở khối 8 cấp trường và chọn học sinh dự thi cấp huyện (tháng 4/2021) trên tinh thần tự nguyện, không thu phí.

Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiệm cận với Chương trình GDPT 2018.

Tiếp tục đổi mới dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua các hoạt động “Ngày chuyên môn”. Tham gia chuyên đề cấp cụm trường, cấp huyện ở 100% các môn học. Đánh giá đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại Công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GDĐT.

Cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh trên trang mạng "Trường học kết nối" và hình thức học tập trực tuyến các môn văn hóa cấp THCS trên hệ thống Hanoi Study.

 1. Tiếp tục thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo theo Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 và Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT. Nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong nhà trường; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; thực hiện nhập số liệu, khai thác, sử dụng dữ liệu về trường, lớp, học sinh, giáo viên, trường chuẩn Quốc gia và các thông tin khác trong quản lý và báo cáo.
 2. Cán bộ quản lí làm tốt công tác quản lý trên tinh thần “Bám sát cơ sở - Kỷ cương trong quản lý - Thực chất trong đánh giá”, tích cực tham gia dự giờ thăm lớp và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động dạy và học. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường.
 3. Đổi mới phương thức bồi dưỡng giáo viên, tổ chức chuyên đề theo cụm trường, tổ chức chuyên đề chuyên sâu về xây dựng kế hoạch dạy học, dạy học theo chủ đề, ôn thi vào lớp 10 THPT, đa dạng hóa cách thức kiểm tra đánh giá đảm bảo chủ động, bám sát và phù hợp với thực tế bộ môn, địa phương. Tổ chức thao giảng định kì các môn văn hóa và tuyển chọn giáo viên dạy giỏi các môn Toán, Công nghệ, Năng khiếu tham gia thi cấp huyện (tháng 3/2021).

Chủ động cung cấp thông tin cho các đại biểu quốc hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương về tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới đối với giáo dục; tình hình và kết quả triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với THCS.

 1. Giáo viên tiếng anh tham gia bồi dưỡng tăng cường năng lực theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT, nâng chuẩn giáo viên tiếng Anh THCS theo Kế hoạch 28/KH-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố và các Công văn hướng dẫn của Sở GDĐT đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Hà Nội.

 Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh chủ động viết và đưa tin, bài về các kết quả hoạt động của ngành; các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để khích lệ các cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

 1. Quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện CMHS theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; quản lí chặt chẽ việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

V. Công tác thi đua, khen thưởng

             Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đảm bảo thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chấp hành chế độ báo cáo, đầy đủ, kịp thời.

         * Chỉ tiêu xếp loại hai mặt giáo dục:

 

LỚP

Số HS

XẾP LOẠI HỌC LỰC

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

TỐT

KHÁ

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Khối 6

144

50

34.7

52

36.1

38

26.4

4

2.8

131

91.0

13

9.0

Khối 7

121

39

32.2

47

38.8

32

26.4

2

1.7

113

93.4

8

6.6

Khối 8

132

42

31.8

58

43.9

31

23.5

1

0.8

126

95.5

6

4.5

Khối 9

143

43

30.1

53

37.1

43

30.1

4

2.8

135

94.4

8

5.6

Tổng cộng

540

174

32.2

211

39.1

144

26.7

11

2.0

505

93.5

35

6.5

 

Phấn đấu đạt khoảng 60%  số HS dự thi đạt HSG cấp huyện

Thi học sinh giỏi lớp 9: Cấp huyện: đạt từ 20 đến 22 học sinh.

           Cấp thành phố: đạt từ 3 đến 4 học sinh

Tốt nghiệp lớp 9 đạt 97,2% trở lên (lưu ban 4).

          Thi vào lớp 10 THPT: Tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT công lập đạt từ 70% đến 75% tổng số học sinh đã tốt nghiệp đăng kí dự thi.

+ Về giáo viên: Phấn đấu 02 giáo viên đạt giải cấp huyện. Phấn đấu có giáo viên dự thi cấp Thành phố.

* Đánh giá thi đua theo tiêu chí:

- Chuyên môn:

+ Hồ sơ chuyên môn (số lượng), đánh giá đủ điểm, kịp thời.

+ Giờ dự.

+ Chất lượng bài soạn, cải tiến nội dung, hình thức.

+ Kết quả giảng dạy (Hội đồng thẩm định đánh giá)

- Công tác chủ nhiệm:

+ Sổ điện tử, sổ công tác chủ nhiệm.

+ Tham gia các hoạt động của nhà trường.  

+ Kết quả thi đua của lớp.

- Công tác kiêm nhiệm (có phụ cấp hoặc trừ giờ).

- Thông tin báo cáo.

- Ngày công, nề nếp.

- Sử dụng và làm đồ dùng dạy học.

Các mức xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Tốt), Hoàn thành tốt nhiệm vụ (khá), Hoàn thành nhiệm vụ (Trung bình), Không hoàn thành nhiệm vụ (yếu).

Các đối tượng: Quản lý, tổng phụ trách, hành chính dựa vào quy định chung kết hợp với hiệu quả công tác được giao để xếp loại.

Nghỉ quá 5 ngày công/học kỳ không xếp loại xuất sắc; nghỉ quá 10 ngày công/học kỳ không xếp loại Khá (Hoàn thành tốt); Nghỉ 01 buổi không có lý do (không xin phép) hoặc vi phạm quy chế,... không được xếp loại khá (Hoàn thành tốt).

Danh hiệu đăng ký thi đua năm học 2020 – 2021

- Tập thể:

+ Tập thể: Trường tiên tiến cấp huyện.

+ Chi đoàn: Vững mạnh.

+ Đội TNTP HCM: Liên đội mạnh xuất sắc cấp Huyện.  

- Cá nhân:

+ Chiến sĩ thi đua cấp huyện: 2.

+ Lao động tiên tiến cấp huyện: 10.

+ Lao động tiên tiến cấp trường: 100%.

 1. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường theo quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GDĐT.
 2. Cụ thể hoá các tiêu chí thi đua tại Công văn số 5350/BGDĐT-TĐKT ngày 25/11/2019 của Bộ GDĐT thành các hoạt động cụ thể để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong nhiệm vụ năm học 2020-2021; bảo đảm công bằng, minh bạch, gắn với hiệu quả công việc tạo nên phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong nhà trường. Cải tiến công tác thông tin hai chiều thông qua việc sử dụng hiệu quả Internet.
 3. Thực hiện tốt việc khen thưởng, kỉ luật vì sự tiến bộ của học sinh; bảo đảm thực hiện đúng quy định, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời, tạo cảm hứng và động lực phấn đấu cho học sinh; tăng cường các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực để rèn luyện ý thức kỉ luật, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, thầy cô, bạn bè, gia đình và cộng đồng.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   Trên đây là Kế hoạch năm học 2020 – 2021 đề nghị các tổ, bộ phận và  cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục Trung học cơ sở. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, đề nghị các trường kịp thời phản ánh về Ban giám hiệu nhà trường để được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ (để b/c);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Thị Mai Sinh

LỊCH TRIỂN KHAI

NHỮNG NHIỆM  VỤ TRỌNG TÂM

CẤP THCS NĂM HỌC 2020 - 2021

  (Kèm theo Kế hoạch số 55/KH-THCS  ngày 26/9/2020 của trường THCS Hát Môn)

 

1. Tháng 8/2020

- Tổ chức ôn tập, thi lại, xét lên lớp cho học sinh diện học lực yếu năm học 2019 – 2020, thực hiện biên chế học sinh theo lớp năm học 2020 – 2021.

- Tổng vệ sinh toàn trường trước khi đón học sinh.

- Tu sửa cơ sở vật chất nhà trường chuẩn bị vào năm học mới.

- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh.

2. Tháng 9/2020

- Sắp xếp, phân công chuyên môn, thời khóa biểu.

- Khai giảng năm học mới, thực hiện năm học mới ngày 7/9/2020. Thực hiện kế hoạch năm học; tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020 – 2025 (công nhận lại), công tác kiểm định chất lượng.

- Phát động các cuộc vận động trong năm học, các trường triển khai kế hoạch các cuộc vận động và tổ chức ký cam kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

- Duyệt kế hoạch dạy thêm học thêm với phòng GD&ĐT.

- Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn tinh giản.

- Phát động tháng ATGT và tổ chức ký cam kết về PCMT, PCTP, phòng chống dịch bệnh, GDTTATGT. Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM theo lịch. Kiểm tra đột xuất về triển khai công tác giáo dục ATGT.

- Nộp báo cáo đầu năm về phòng GD&ĐT trước ngày 25/9/2020.

- Thực hiện tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học, nội dung hoạt động theo công văn Hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Họp Ban đại diện CMHS triển khai các hoạt động, tổ chức hội nghị CMHS các lớp.

          - Cập nhật số liệu trên phần mềm hệ thống PCGD.

- Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học với phòng GD&ĐT. Đăng ký danh hiệu thư viện trong năm học 2020-2021 theo lịch quy định.

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên, kiểm tra đột xuất hoạt động chuyên môn của giáo viên, nhân viên.

- Tham gia hội nghị giáo vụ đầu năm các môn học do phòng GD&ĐT tổ chức.

- Dạy đại trà tài liệu Giáo dục An toàn giao thông cho học sinh Hà Nội.

- Hoàn thiện báo cáo quy chế dân chủ.

3. Tháng 10/2020.

Phát động thi đua chào mừng ngày giải phóng thủ đô 10/10; ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM theo kế hoạch.

- Thực hiện chuyên đề cấp cụm trường theo kế hoạch

- Phát động thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50.

- Tham gia giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 47.

- Tham gia cuộc thi của học sinh; thi khoa học kỹ thuật dành cho HS cấp huyện, Thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học lớp 9 cấp huyện.

- Tham gia đội tuyển HSG các môn văn hóa và khoa học lóp 9 cụm Hiệp Thuận.

- Đón đoàn kiểm tra Quy chế dân chủ.

- Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020 – 2021.

- Đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT về Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nhận lại trường CQG năm 2020.

- Hoàn thiện hồ sơ đón đoàn kiểm tra công tác PCGD-XMC

4. Tháng 11/2020

- Tham gia chuyên đề cấp cụm trường theo kế hoạch

- Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM theo lịch.

- Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Nộp báo cáo giữa học kỳ I (trước 15/11).

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT về Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nhận lại trường CQG năm 2020.

- Xây dựng ngân hàng đề cuối kì năm học 2020 – 2021.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm tra PCGD-XMC

5. Tháng 12/2020

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ I; Sơ kết các cuộc vận động. Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra HKI theo đề chung 03 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 9 (có hướng dẫn riêng)

- Thực hiện tham dự chuyên đề cấp cụm trường theo kế hoạch

- Phát động tháng cao điểm phòng chống AIDS vào ngày 01/12/2020; Tổng kết công tác PCMT năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

6. Tháng 01/2021

- Tham gia thực hiện chuyên đề cấp cụm trường theo kế hoạch

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường  môn Toán, Công nghệ, Năng khiếu.

          - Chọn đội tuyển học sinh tham gia thi TDTT cấp huyện.

          - Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021.

          - Hoàn thành báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2020 – 2021.

7. Tháng 02/2021

- Tham gia thực hiện chuyên đề cấp cụm trường theo kế hoạch

- Tiếp tục dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM theo lịch.

          8. Tháng 3/2021.

- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện môn Toán, Công nghệ, Năng khiếu.

          -  Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM theo kế hoạch.

- Tổ chức tốt “Tháng thanh niên” và kỷ niệm ngày 26/3.

-  Tham gia Thi Toán Hà Nội mở rộng - HOMC cấp thành phố.

- Tham gia chuyên đề cấp cụm trường theo kế hoạch

- Nộp báo cáo và tổ chức sơ kết giữa học kỳ II  trước ngày 10/3/2021.

9. Tháng 4/2021.

- Tham gia chuyên đề cấp cụm trường theo kế hoạch

- Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM theo kế hoạch.

- Khảo sát chất lượng 4 môn thi vào lớp 10 cho HS lớp 9.

- Tổ chức ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022.

- Tham gia thi Olympic Toán, Ngữ văn, Tiếng anh lớp 6,7,8 và Vật lý, Hóa học lớp 8 cấp huyện.

- Duyệt kế hoạch năm học 2021-2022 với phòng GD&ĐT.

9. Tháng 5/2021

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ II; Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra cuối học kì II theo đề chung 04 môn thi vào lóp 10 cho HS lớp 9 (có hướng dẫn riêng); xét tốt nghiệp THCS; kết thúc năm học ngày 28/5/2021; tổng kết năm học theo hướng dẫn.

- Hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25/5/2021; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

- Tổng kết thi đua năm học 2020 - 2021.

- Nộp kế hoạch hoạt động hè 2021 (trước ngày 25/5/2021)

- Tổng kết thực hiện các cuộc vận động.

10. Tháng 6/2021.

- Nộp báo cáo tổng kết năm học (nộp cho phòng trước 30/5/2021).

- Thi tuyển sinh vào 10 - THPT.

- Nộp các hồ sơ xét duyệt thi đua (nộp về phòng trước 30/5/2021).

- Triển khai kế hoạch hoạt động hè 2021.

- Phát động tháng cao điểm PCMT và các TNXH, cao điểm là ngày 26/6/2021 - ngày toàn dân PCMT.

- Hoàn thành đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 – 2021.

11. Tháng 7/2021

- Tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch; Phòng, Sở kiểm tra hoạt động hè.

- Kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Xét duyệt thi đua năm học 2020-2021.

- Triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên, tập huấn thay SGK lớp 6 theo chương trình GDPT 2018.

- Triển khai công tác tuyển sinh lớp đầu cấp.

- Thực hiện điều tra công tác PCGD-XMC.

------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 13
Tháng 11 : 442
Tháng trước : 403
Năm 2020 : 4.704
Năm trước : 807
Tổng số : 5.511